Werkwijze

Binnen Blijvend Veilig werken professionals van zes verschillende organisaties samen aan een gezamenlijke visie en werkprincipes voor de aanpak van veiligheid in gezinnen. De betrokken professionals vormen een integraal team die samen zorg bieden aan gezinnen (van 0 tot 100).

Gezamenlijke werkwijze

We hanteren een gezamenlijke werkwijze en gebruiken onder andere de Civil Care Top-3-methode: zorgen voor veiligheid op de korte termijn (directe, risico gestuurde veiligheid) en op de lange termijn (stabiele, herstelgerichte veiligheid). Het gezin maakt samen met de betrokken professionals een top 3 van de meest onveilige situaties, onveilig gedrag en de risicofactoren. Deze top 3 vormt de basis voor een concreet veiligheids-, hulpverlenings- en toekomstplan. Dit plan van aanpak gebeurt op basis van maatwerk.

Brede benadering van veiligheid

‘Veiligheid’ is een breed begrip. We kijken naar praktische problemen en vergroten de levensomstandigheden van het gezin, bieden hulp bij huisvesting en financiën, in samenwerking met lokale teams. Praktische, oplossingsgerichte hulp en ondersteuning bieden perspectief en helpen om het vertrouwen van de gezinsleden te winnen.

Zo kan gewerkt worden aan de achterliggende problematiek die voor onveiligheid zorgt: psychische en verslavingsproblemen, opvoedings- en relatieproblemen. We werken aan inzicht in de patronen van structurele onveiligheid op alle niveaus, voor elk gezinslid. Meer houvast en inzicht in de oorzaken van de problemen scheppen ruimte voor duurzame veranderingen en blijvende veiligheid.

We leggen verbinding, schakelen snel en bouwen zo aan goede relaties, gebaseerd op vertrouwen. 

We leggen verbinding, schakelen snel en bouwen zo aan goede relaties, gebaseerd op vertrouwen. 

We werken samen

Blijvend Veilig gaat uit van samenwerking. We benutten de kennis en ervaring van verschillende organisaties en vanuit verschillende perspectieven. Blijvend Veilig hanteert een contextuele, systeemgerichte benadering: we kijken naar de onderlinge relaties en gezinsdynamiek en gaan ook naast elk gezinslid staan om te helpen bij individuele problemen.

We veroordelen niet op de persoon, we zijn normerend op gedrag. We motiveren de gezinsleden om aan veiligheid en risico’s te werken en bevorderen probleemoplossend, assertief gedrag, onderlinge communicatie en sociale vaardigheden. We zetten gezinsleden aan tot meer zelfcontrole en helpen hen het eigen gedrag en dat van anderen in een ander licht te zien. 

Constante reflectie

We geloven dat reflectie de zorg verbetert. Met een zelfkritische houding kijken we naar ons eigen gedrag. Draagt het bij aan blijvende veiligheid? We maken ruimte om dilemma’s te bespreken en te verdiepen. Zo benutten we onze brede kennis en kunde op het gebied van veiligheid. En blijven we lerend in beweging en omarmen we vernieuwing.

Samen vooruit

We krijgen de ruimte om de ketenaanpak te doorbreken en nemen verantwoordelijkheid. We nemen regie op veiligheid en bieden direct hulp. Samen ontwikkelen wij een gezamenlijke werkwijze op het gebied van veiligheid.

DIRECTE VEILIGHEID

Het geweld en onveilig gedrag stoppen.

BLIJVENDE VEILIGHEID

Ervaringen verwerken en aan de toekomst bouwen.

SAMENWERKEN EN REFLECTEREN

Een blijvende veilige basis creëren.