‘Als we elkaars wereld beter kennen, kunnen we beter samenwerken.’

Floor van Dijk is sinds kort stuurgroeplid van Blijvend Veilig. Ze is ook lid van de raad van bestuur van Arkin en bekleedde meerdere (bestuurlijke) functies in de ggz. Ze vertelt over haar motivatie en ambitie als stuurgroeplid van Blijvend Veilig.

Waarom koos je ervoor toe te treden tot de stuurgroep van Blijvend Veilig?
De samenwerking van Blijvend Veilig met de volwassenen-ggz bevorderen staat voorop. Als je kinderen in de knel wil helpen, moet je de ouders goede hulp bieden. Zij zijn een belangrijke schakel voor het welzijn van hun kinderen. Arkin heeft veel expertise met volwassenen-ggz en kan de Blijvend Veilig-teams hierin bijstaan. Dat betekent niet dat in elk team een psychiater van Arkin zal starten. We verkennen nu samen de inzet van sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen (SPV’s), die de teams ondersteunen en als dat nodig is ook mee naar de gezinnen gaan.

Kan je wat meer vertellen over de samenwerking?
Het belangrijkste doel is bruggen bouwen: kennisdeling, ondersteuning en monitoring van de aansluiting bij volwassenen-ggz. Soms hebben hulpverleners in de jeugdzorg last van handelingsverlegenheid bij de omgang met volwassenen. Of ze hebben vanuit hun achtergrond weinig kennis om psychiatrische problemen bij volwassenen te herkennen. Ze maken zich bijvoorbeeld druk over ouders die zich niet aan praktische afspraken houden, zonder de onderliggende depressie die speelt te herkennen. Wij kunnen helpen bij het tijdig signaleren van psychiatrische problemen.

Ook kunnen we ondersteunen bij gespreksvoering: hoe ga je het gesprek aan, welke opstelling is wenselijk? Als de ouders openstaan voor een behandeling, wordt het belangrijk ze naar het juiste traject te leiden. Vervolgens moeten we goed samenwerken en dan spelen er nog kwesties als privacy en medische vertrouwelijkheid. Er zijn kortom verschillende fases waarin jeugdzorgprofessionals vragen hebben over volwassenen-ggz en omgekeerd.

Welk profijt heeft Arkin bij een samenwerking met een netwerkorganisatie als Blijvend Veilig?
Het lukt ons met ons allen nog niet altijd om de hulp te bieden die het meest nodig is. Blijvend Veilig zoekt buiten de gebaande paden naar manieren om dat wel te doen. De kennisdeling gaat bovendien beide kanten op. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen bij hun ouders kunnen opgroeien. Dit ouderschap brengt verantwoordelijkheden met zich mee en deze zijn dan weer aanknopingspunten in behandeltrajecten en aandachtspunten in de relatie van de zorgverlener met de ouders. Als ggz-professionals verder kijken dan de psychiatrische ziekte waar de ouders mee kampen, is dat een waardevolle stap. De relatie tussen de psychische ontregeling en het ouderschap zo goed mogelijk invullen is een belangrijke uitdaging.

Welke uitdagingen zie je in het zorgveld?
Er zijn lange wachtlijsten. Tegelijkertijd willen de mensen bij wie jeugdzorg over de vloer komt vaak helemaal geen hulp. Zelfs een doktersbezoek vormt voor hen een angstbeeld. Dan kan je onderzoeken waarom ze geen hulp willen en hoe je drempels kan verlagen. Steden als Amsterdam bieden naast kansen ook extra uitdagingen. Er zijn in steden relatief gezien meer mensen met psychiatrische problemen. Het hulpaanbod is groter: er zijn veel voorzieningen en betrokken partijen, veel mogelijkheden. Soms zijn er wel erg veel organisaties betrokken bij één gezin. Dan is het extra belangrijk om de samenwerkingen goed af te stemmen.

Wat zal de samenwerking hopelijk opleveren?
Zorgprofessionals werken allemaal vanuit hun eigen wettelijke kader en maatschappelijke opdracht. Ze hanteren een eigen jargon. Bij samenwerkingen zie je steevast een hoge bereidheid: iedereen ziet in hoe belangrijk een goede samenwerking is voor het gezin. Als we elkaars wereld beter kennen, kunnen we ook betere afspraken maken, met elkaar en met het gezin. We kunnen allemaal kennis brengen en halen en vanuit meerdere disciplines stevige trainingen maken voor (toekomstige) collega’s. Er liggen kortom erg mooie kansen in het verschiet!