“Blijvend Veilig sluit goed aan bij integrale werkwijze lokale teams”

Interview met Marinka Pastoor

Marinka Pastoor is vanuit haar werkgever NCOD kwartiermaakster voor het programma Transformatie Jeugd voor de Amstellandgemeenten. Blijvend Veilig is een van de bewegingen binnen de transformatie en Marinka ondersteunt de projectleider van Blijvend Veilig bij de implementatie in Diemen, Uithoorn en Ouderamstel (DUO). Daar gaat Blijvend Veilig vanaf mei actief aan de slag. We zijn benieuwd hoe Marinka naar Blijvend Veilig kijkt en hoe ze ervoor zorgt dat bij iedereen de neuzen in dezelfde richting wijzen.

Wat betekent Blijvend Veilig voor jou?

“We weten allemaal dat het huidige stelsel niet werkt. Professionals hebben de ruimte nodig om hun werk goed te kunnen doen maar dat is heel lastig binnen het huidige stelsel. Blijvend Veilig zet in op een andere koers in de veiligheidsketen. Wat ik daarbij mooi vind, is dat Blijvend Veilig getrokken wordt door alle bestuurders van de deelnemende organisaties achter Blijvend Veilig. Dan zitten de juiste mensen aan tafel om de ambitie goed weg te zetten.”

Wat is de ambitie van DUO als het gaat om kwetsbare gezinnen en kinderen?

“De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel willen dat hulp en ondersteuning zo lokaal als mogelijk plaatsvindt en dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. Het sociaal team speelt daarbij een belangrijke rol, zij voeren de regie. Blijvend Veilig sluit hier mooi bij aan. De gezinsmaatschappelijk werkers van Blijvend Veilig opereren dichtbij de gemeente en daardoor dichtbij de gezinnen. Door de permanente betrokkenheid en de juiste kennis op het juiste moment kunnen escalaties voorkomen worden. Daarbij is het ook nodig dat het hele netwerk wordt ingezet en uitgerust om gedragsproblemen te signaleren, denk daarbij ook aan de trainer van het voetbalelftal of de wijkagent.”

Hoe zie je jouw rol in het verbinden van de gemeenten met Blijvend Veilig?

“Voorop staat dat de medewerkers van de sociale teams en de huidige medewerkers van de organisaties in Blijvend Veilig op dit moment al heel nauw samenwerken. Uitdaging is om met elkaar op zoek te gaan naar de toegevoegde waarde van de Blijvend Veilig werkwijze in deze drie gemeenten. Een belangrijk aandachtspunt is de eenduidigheid in de werkprocessen. We willen voorkomen dat medewerkers en hulpverleners te maken krijgen met verschillende afspraken voor vergelijkbare situaties. Daarom zijn we met elkaar om de tafel gegaan en hebben we de werkprocessen beschreven. We zijn gestart met het beschrijven van de samenwerking in het vrijwillig kader. We onderzoeken nog welk werkproces we volgen als we overwegen een maatregel in te zetten. Interessant hierbij is de rolverdeling tussen het sociaal team en Blijvend Veilig.”

Wat betekent de samenwerking van het sociale wijkteam met Blijvend Veilig voor de inwoners van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel?

“We hopen dat zij ervaren dat Blijvend Veilig meer betrokken is en blijft. Dat inwoners sneller hulp krijgen als dat nodig is en geholpen worden om escalaties in de thuissituatie te voorkomen. Dat ze voelen dat we alles op alles zetten om kinderen zoveel mogelijk thuis of binnen het netwerk van het gezin op te laten groeien.”

Welke kansen en uitdagingen zie je?

“Begin april is het nieuwe toekomstscenario voor effectieve jeugd- en gezinsbescherming gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De implementatie van Blijvend Veilig krijgt vorm door een nauwe samenwerking van medewerkers van de organisaties achter Blijvend Veilig en de lokale teams in de drie gemeenten. Daarmee ervaren zij en onderzoeken zij wat deze ontwikkeling vraagt aan gezamenlijke voorbereiding voor regievoering, werkprocessen en financiering. Het ophalen én delen van deze ervaringen is een belangrijke opbrengst in het transformatie programma Jeugd in de regio Amsterdam Amstelland. Grote uitdaging is dat we ervoor zorgen dat ons ontdekken en leren niet ten koste gaat van de zorg aan kwetsbare gezinnen. Achter de voordeur van onze inwoners moeten we de goede dingen met elkaar blijven doen.”