Jouw privacy

Blijvend Veilig vindt bescherming van privacy belangrijk. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen (AVG-wet) om persoonsgegevens goed te beveiligen. We zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld.

Dossier

We leggen van ieder gezin of huishouden een dossier aan. Dat is belangrijk om de juiste hulp te verlenen en te vermijden dat jullie dezelfde informatie nodeloos vaak moeten herhalen. In dit dossier nemen we gegevens op van jou, alle gezinsleden en ook van anderen die betrokken zijn bij de hulp aan je gezin, bijvoorbeeld de dokter of de school van je kind(eren). 

Welke gegevens komen in het dossier?

In het dossier leggen wij de persoonsgegevens vast, (zoals naam, adres en geboortedatum) van jou en je gezinsleden of andere betrokkenen. Ook informatie die nodig is voor de hulpverlening, zoals gespreksverslagen, het veiligheids-, hulpverlenings-, herstel- en toekomstplan en brieven en notities worden hierin bewaard.

Wie mag het dossier inzien?

Jij hebt het recht om je dossier in te zien en je kan het team Blijvend Veilig verzoeken om inzage in je dossier. Staat in het dossier privacygevoelige informatie over anderen, dan mag het team Blijvend Veilig inzage van deze informatie weigeren. Dat geldt ook voor gegevens waarmee de identiteit van de melder te herleiden valt, als deze voor jou anoniem wil blijven. Vanaf zestien jaar heeft je kind het recht om het dossier in te kijken. 

De gegevens in het dossier zijn persoonlijk, niet iedereen mag dit dossier inzien. Alleen die medewerkers die betrokken zijn bij de hulp mogen het dossier inzien. En dan alleen als dat nodig is voor de hulp. We verstrekken alleen informatie aan andere organisaties met jouw toestemming. Soms zijn we wettelijk verplicht om je gegevens te verstrekken aan derden. Hierover informeren we je altijd.

Digitaal registratiesysteem

De dossiergegevens worden vastgelegd in een digitaal registratiesysteem, dat enkel toegankelijk is voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk. Als de gegevens onjuist zijn, kan je vragen om ze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Alle hulp die jullie krijgen van Blijvend Veilig registeren we. Zo kunnen we goed samenwerken en werken we niet langs elkaar heen. 

Hoe lang blijft het dossier bestaan?

Het team Blijvend Veilig is wettelijk verplicht het dossier 15 jaar te bewaren.